Sa ou pa konnen kapab di pou ou. Pwoteje tèt ou lè ou konnen dwa travay ou.
 
Byenveni nan MassWorkRights.com. Isit la, w ap jwenn enfòmasyon sou lwa travay nan Massachusetts ak fason pou pwoteje dwa travay ou.   retounen
 
 
 

Lè se pou dwa travayè, anpil ap fonksyone nan fènwa. Tan ou genyen anpil valè. Kidonk, lè w ap travay, ou dwe touche pou tout tan ou pase nan djòb la. Li lè pou konnen tout enfòmasyon sou dwa ou genyen nan djòb la, paske sa ou pa konnen yo kapab di pou ou.

 

Antan yon travayè, ou genyen dwa yo kapab refize ou, kidonk men sa ou bezwen konnen.

 
 
 
 
 
  Lwa Mass sou Salè 
Ou dwe touche pou chak èdtan ou travay, menm si ou kite oswa si ou jwenn revokasyon. Sa aplike pou èdtan ou pase nan travay la, poubwa, peman vakans, peman jou ferye ak komisyon. Si ou kite djòb ou avèk volonte ou, ou dwe touche tout salè ou nan pwochen jou peman regilye a. Si yo sispann ou oswa si yo revoke ou, ou dwe touche tout salè ou nan jou ou pèdi djòb ou.

 

Pòz pou repa
Si ou travay omwen sizèdtan pa jou, ou genyen dwa pou jwenn yon pòz 30 minit. Pandan pòz ou, ou pa genyen pou fè epitou ou genyen pèmisyon pou kite lokal travay la. Si ou chwazi pou pa pran pòz repa ou avèk volonte ou, ou dwe touche pou tan ou travay la.

 

Poubwa
Ou kapab touche $3.75 pa èdtan si ou resevwa poubwa pou plis pase $20.00 pa mwa regilyèman, epitou sèlman si poubwa sa yo egal omwen a $11.00 pa èdtan lè yo ajoute yo sou $3.75. Poubwa ou yo se pou ou yo ye. Okenn anplwaye, manadjè oswa bòs pa kapab mande ou oswa aksepte nenpòt pati nan poubwa ou yo.

 

Salè Minimòm
Salè minimòm Massachusetts se $11.00 pa èdtan. 

 

Tan Siplemantè
Dapre lalwa, travay yo genyen obligasyon pou peye orè-ak-yon mwatye si ou travay plis pase 40 èdtan pa semenn.  Pa egzanp, si ou touche $11.00 pa èdtan anjeneral, ou ta dwe touche $16.50 pa èdtan pou chak èdtan ou travay apre 40 èdtan yo.

  retounen
   
 
Pou jwenn deskripsyon konplè lwa sa yo, avèk eksepsyon yo, ale nan sit wèb
www.mass.gov/ago, oswa rele (617) 727-3465.
  Kote ki voye nòt sa a pou ou: Biwo Pwokirè Jeneral Martha Coakley.